1. Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση οφείλουν αυστηρά το αργότερο 1 μήνα πριν την επιθυμητή έναρξη της πρακτικής να προσκομίσουν στη Γραμματεία Π.Α. την «Αίτηση» και την «Καρτέλα Προσωπικών στοιχείων», τα οποία παραλαμβάνονται είτε από τη Γραμματεία Π.Α. είτε ανασύρονται από την ηλεκτρονική σελίδα  Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται το όνομα του φορέα στον οποίο θα πραγματοποιηθεί ηπρακτική άσκηση καθώς και το όνομα του επόπτη, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίησήαυτής στον φορέα.

 2. Αφού εγκριθεί η αίτηση δίδεται μία «Βεβαίωση πρακτικής άσκησης». Ο φοιτητής/τρια με αυτή τη βεβαίωση καθώς και την ταυτότητα, το Α.Φ.Μ. (εφόσον δεν έχει ΑΦΜ ο φοιτητής/τρια πηγαίνει στην εφορία στην οποία ανήκει και βγάζει) και τα στοιχεία του ΕΛΠΚ που αναγράφονται παρακάτω, απευθύνεται στο ΙΚΑ της περιοχής του/της ώστε να απογραφεί και να πάρει “Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου” τον οποίο αριθμό γνωστοποιεί στη Γραμματεία Π.Α.

Στοιχεία ΕΛΠΚ:

  • Α.Μ Εργοδότη: 3030032735
  • Επωνυμία: Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης
  • Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
  • ΔΟΥ: Ρεθύμνης

 3. Με την έναρξη της πρακτικής υπογράφεται το «Συμφωνητικό συνεργασίας» (σε 4 αντίτυπα) από τα τέσσερα (4) συμβαλλόμενα μέρη που παίρνουν μέρος στην πρακτική άσκησης:

  • Για το Τμήμα Βιολογίας, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Εμμανουήλ Λαδουκάκης
  • Για τον Ειδικό Λογαριασμό Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ
  • Για τον φορέα, ο νόμιμος εκπρόσωπος του, και
  • Ο φοιτητής/τρια.

Το «Συμφωνητικό Συνεργασίας» προσκομίζεται με την έναρξη της πρακτικής άσκησης στη Γραμματεία Π.Α.

4. Επίσης με την έναρξη της πρακτικής οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το «Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης» στο οποίο θα σημειώνουν κάθε εβδομάδα τις εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. 

5. Στο τέλος της άσκησης πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον επόπτη-στέλεχος του φορέα που τους επιβλέπει το «Δελτίο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης» Το «Δελτίο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης» θεωρείται πολύ βασικό και καθορίζει σε σημαντικό ποσοστό την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης του φοιτητή/τριας.

7. Στο τέλος της άσκησης πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει ο ακαδημαϊκός επόπτης-μέλος ΔΕΠ από το Τμήμα Βιολογίας το «Δελτίο Αξιολόγησης Ακαδημαϊκού Επόπτη». Με το «Δελτίο Αξιολόγησης ακαδημαϊκού επόπτη» δίνεται η τελική έγκριση της πρακτικής άσκησης ώστε να ακολουθήσει έπειτα η αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων και η κατάθεση της αμοιβής των φοιτητών.

8. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν εξοικειωθεί αρκετά με το αντικείμενο ώστε να είναι σε θέση να συντάξουν επιστημονική «Τελική Έκθεση» από τον φοιτητή/τρια στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται: το είδος των δραστηριοτήτων του φορέα, το θέμα της πρακτικής άσκησης, με αναφορές στη γενικότερη σημασία του, η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, τα σχετικά εργαλεία υλοποίησης, τα συμπεράσματα, τα αποτελέσματα και η σχετική βιβλιογραφία που τυχόν χρησιμοποιήθηκε.

 9. Η έκθεση αυτή με το «Δελτίο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης» παραδίδεται στη Γραμματεία Π.Α. και στη συνέχεια στον Επιβλέποντα Καθηγητή για την τελική αξιολόγηση της πρακτική του άσκησης. Εφόσον τους ζητηθεί, δίνουν σύντομη ομιλία για το αντικείμενο της εξάσκησης.

Συνοπτικά, με το τέλος της πρακτικής άσκηση και για την κατοχύρωση αυτής, ο κάθε φοιτητής/τρια οφείλει να καταθέτει στη Γραμματεία Π.Α. τα εξής έντυπα:

              1) «Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης»

              2) «Δελτίο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης»

              3) «Δελτίο Αξιολόγησης Ακαδημαϊκού Επόπτη»

              4) «Τελική Έκθεση»

9. Για την κατοχύρωση της βαθμολογίας, ο φοιτητής/τρια καταθέτει αίτηση αναγνώρισης διδακτικών / πιστωτικών μονάδων και κατοχύρωσης μαθήματος κατ’ επιλογής «Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ». Ακολουθεί η εξέταση του αιτήματος από την επιτροπή προπτυχιακών σπουδών (ΕΠΣ) και η σχετική εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

 

 

3 1024x97