1.  Επιτροπή Οικονομικών

 • Εισηγείται τον Ετήσιο Προϋπολογισμό και Απολογισμό των οικονομικών του Τμήματος.

 • Εισηγείται για την κατανομή των κοινών οικονομικών πόρων που κατανέμονται στο Τμήμα (Τακτικός Προϋπολογισμός, Δημόσιες Επενδύσεις).

       Συντονιστής: Πρόεδρος Τμήματος

       Μέλη: Αναπληρωτής Προέδρου, Γ. Κουμουνδούρος

       Διοικητική Υποστήριξη: Γ. Παπαδάκη

2.  Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

 • Επεξεργάζεται και εισηγείται όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση, στον προγραμματισμό και την ομαλή διεξαγωγή του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.
 • Επεξεργάζεται τα θέματα που αφορούν στην ενοποίηση των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.
 • Εξετάζει τις αιτήσεις για αναγνώριση μαθημάτων στα πλαίσια διεθνών ανταλλαγών καθώς και της Πρακτικής Άσκησης, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Συντονιστών Erasmus + και Πρακτικής Άσκησης, αντίστοιχα.
 • Εξετάζει τις αιτήσεις για διεξαγωγή πτυχιακών εργασιών σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα.
 • Αποφασίζει και εκτελεί για θέματα, για τα οποία της έχει εκχωρηθεί εκάστοτε αρμοδιότητα από τη Συνέλευση του Τμήματος.

        Συντονιστής: Πρόεδρος Τμήματος

        Μέλη: K. Λύκα, (Κ. Κοτζαμπάσης), Η. Γκιζελή, Εμμ. Λαδουκάκης, Ι. Κεκλίκογλου, Χ. Δελιδάκης. 

        Διοικητική Υποστήριξη: Ε. Μαραβέγια

3. Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών & Εκπόνησης Διδ/κών Διατριβών

 • Εισηγείται όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση, στον προγραμματισμό και την ομαλή διεξαγωγή του ΠΜΣ.
 • Εισηγείται όλα τα θέματα που αφορούν στην επιλογή των φοιτητών.
 • Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί προτάσεις σχετικά με τη συμμετοχή του Τμήματος σε Διιδρυματικά Διατμηματικά ή Διεθνή ΠΜΣ προκειμένου να εισηγηθεί στη Συνέλευση.
 • Επεξεργάζεται και εισηγείται ειδικά μεταπτυχιακά μαθήματα για τους υποψήφιους διδάκτορες.
 • Επεξεργάζεται τις ετήσιες εκθέσεις προόδου των Υ.Δ. ως προς την πρόοδο στην εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.
 • Εξετάζει τις τελικές εκθέσεις προόδου των υποψηφίων διδακτόρων και εισηγείται σχετικά με την ικανοποίηση των προϋποθέσεων για τη συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής και της υποβολής της Διδακτορικής Διατριβής.
 • Αποφασίζει και εκτελεί για θέματα, για τα οποία της έχει εκχωρηθεί εκάστοτε αρμοδιότητα από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
        Συντονιστής: Πρόεδρος Τμήματος 
 

        Μέλη: Συντονιστές Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Β’ Κύκλου, Ι. Καρακάσης, Εκπρόσωπος φοιτητών (Δεν έχει ορισθεί)

       Διοικητική Υποστήριξη: Ε. Μπερβανάκη

4. Επιτροπή Εποπτείας Κτηρίου & Υποδομών

 • Επιβλέπει τη συντήρηση και την καλή λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων, των αιθουσών διδασκαλίας, των  εργαστηριακών χώρων και του κοινού εξοπλισμού.
 • Εισηγείται σε θέματα διαχείρισης και διάθεσης χώρων.
 • Επεξεργάζεται και εισηγείται τις στρατηγικές κατευθύνσεις σε θέματα υποδομών του Τμήματος.

        Συντονιστής: Πρόεδρος Τμήματος

        Μέλη: Γ. Χαλεπάκης, Ε. Αθανασάκη, Κ. Κοτζαμπάσης.

        Υπεύθυνος συντήρησης κοινού ερευνητικού εξοπλισμού: Κ. Ευθυμίου, Αναπληρώτρια: Α.-Π. Παπαδάκη

        Υπεύθυνος συντήρησης κτηρίου: Γ. Παπαδάκης, Αναπληρώτριες: Ε. Φανουράκη, Δ. Δοκιανάκη.

        Υπεύθυνοι καλής λειτουργίας Θαλάμων Σταθερής Θερμοκρασίας: 1ο Επίπεδο: Γ. Παπαδάκης, 2ο Επίπεδο: Κ. Ευθυμίου, 3ο Επίπεδο: Μ. Δραμουντάνη. 

        Υπεύθυνοι καλής λειτουργίας κουζινών και συστημάτων απιονισμένου & nanopure νερού:  1ο Επίπεδο: Γ. Παπαδάκης, 2ο Επίπεδο: Δ. Δοκιανάκη, 3ο Επίπεδο: Α.-Π. Παπαδάκη.

        Διοικητική Υποστήριξη: Γ. Παπαδάκη

5.  Επιτροπή Επικοινωνίας & Προβολής Έργου

 • Οργανώνει την προβολή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος.
 • Σχεδιάζει και επιμελείται τη διαδικτυακή σελίδα του Τμήματος.
 • Οργανώνει εκδηλώσεις (υποδοχή φοιτητών, συγκεντρώσεις αποφοίτων κλπ).
 • Επιμελείται τις ξεναγήσεις των μαθητών μέσης εκπαίδευσης.
 • Επιμελείται τη διοργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων για το ευρύ κοινό.
 • Δημιουργεί και συντονίζει σχέσεις του Τμήματος με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς.
 • Λειτουργεί το Γραφείο Αποφοίτων του Τμήματος.

       Συντονιστής: Δ. Μπαζοπούλου.

       Μέλη: Χ. Σπηλιανάκης, Σ. Πυρίντσος, Γ. Ζάχος, Ν. Πουλακάκης, Ε. Κουϊμτζόγλου.

       Διοικητική Υποστήριξη: T. Bλατάκη, Ν. Παπαδάκης (τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδας), Μ. Νικολακάκης (γραφικά ιστοσελίδας).

6. Oμάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος (ΟΜ.Ε.Α.) (ανανεωμένη Σ.Τ. 16/11/2021)

 • Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, ανάλυση και αξιολόγηση των δεικτών ερευνητικού έργου.
 • Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, ανάλυση και αξιολόγηση των δεικτών εκπαιδευτικού έργου.
 • Σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης
 • Παρακολούθηση διεθνών αξιολογήσεων και διακρίσεων του Τμήματος

        Συντονιστής: Χ. Σπηλιανάκης, (Αναπληρωματικός: Γ. Ζάχος).

        Μέλη: Δ. Μπαζοπούλου, (Αναπληρωματικός: Π. Σαρρής), Ι. Καρακάσης ,  (Αναπληρωματικός: Γ. Κουμουνδούρος), Α. Σιακαβάρα, (Αναπληρωματική: Μ.                          Δραμουντάνη).

       Διοικητική Υποστήριξη: Ε. Μαραβέγια, (Αναπληρωματική: T. Bλατάκη).

7. Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας

 • Επιβλέπει την εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
 • Επιβλέπει και οργανώνει τη συλλογή και διάθεση Εργαστηριακών Αποβλήτων.
 • Προτείνει τον υπεύθυνο έναντι της Ε.Ε.Α.Ε. επί θεμάτων ακτινοπροστασίας, τήρησης των κανονισμών και διαχείρισης πηγών και ραδιενεργών καταλοίπων.
 • Διοργανώνει την εκπαίδευση των φοιτητών του σε θέματα βιοασφάλειας.

        Συντονιστής: Π. Μόσχου.

        Μέλη: Γ. Ζάχος, Δ. Δοκιανάκη, Ε. Κουϊμτζόγλου, Δ. Τζαμαρίας.

        Υπεύθυνος ραδιοϊσοτόπων: Γ. Ζάχος.

        Υπεύθυνη χημικών απόβλητων: Ε. Κουϊμτζόγλου.

        Υπεύθυνη καθαριότητας και ασφάλειας κτηρίου: Δ. Δοκιανάκη.

        Διοικητική Υποστήριξη: Γ. Παπαδάκη.

8. Επιτροπή Παρακολούθησης και Γνωμοδότησης για την Ευζωία των Ζώων

       Πρόεδρος: E. Αθανασάκη (Ανοσολόγος, Επιστήμονας Βιοιατρικής Έρευνας).

       Τακτικά Μέλη: K. Κώστας (Υπεύθυνος Κτηνίατρος), Γ. Κουμουνδούρος, (Επιστήμονας βιοιατρικής έρευνας), Π. Νικηφοράκης (Αναπληρωματικός Κτηνίατρος).

9. Επιτροπή Αξιολόγησης Πειραματικών Πρωτοκόλλων που περιλαμβάνουν Ζωικά Πρότυπα

       Πρόεδρος: Κ. Σιδηροπούλου (Επιστήμονας Βιοιατρικής Έρευνας).

       Τακτικά Μέλη: Κ. Λύκα (Βιοστατιστικολόγος), Κ. Κώστας (Υπεύθυνος Κτηνίατρος).

       Αναπληρωματικά Μέλη: Γ. Κουμουνδούρος, (Επιστήμονας βιοιατρικής έρευνας), Π. Νικηφοράκης (Αναπληρωματικός Κτηνίατρος).

       Ένας εκπρόσωπος της αρμόδιας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής (με δικαίωμα ψήφου).

        Ο ενδιαφερόμενος ή ένας εκρποσωπός του (χωρίς δικαίωμα ψήφου).

        Διοικητική Υποστήριξη: Τ. Βλατάκη. 

````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Συντονιστής Erasmus plus: Κ. Σιδηροπούλου.

Πρακτική Άσκηση: Ε. Λαδουκάκης έως 31/12/2022 και από 01/01/2023 Κ. Κοτζαμπάσης.

Υπεύθυνος Ωρολογίου Προγράμματος και Προγράμματος Εξετάσεων: Ν. Πουλακάκης

Υπεύθυνοι Θερμοκηπίου: Κ. Καλαντίδης, Π. Σαρρής.

Υπεύθυνος Εντομοτροφείου: Μ. Λαδουκάκης

 Σύμβουλοι Φοιτητών: Όλα τα μέλη ΔΕΠ. Είναι αποδέκτες σχολίων/προβλημάτων σχετικά με τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Συνεργάζονται με το "Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών".