ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ο όρος «Πρακτική Άσκηση», υποδηλώνει τη δυνατότητα που έχουν οι φοιτητές μετά το 4ο εξάμηνο να απασχοληθούν σε εξωπανεπιστημιακούς τεχνολογικούς φορείς με σκοπό να συνδέσουν τη γνώση και την πρακτική εφαρμογή σε επιχειρήσεις, τεχνολογικά ιδρύματα, διαγνωστικά κέντρα και είναι πλήρους απασχόλησης. Το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης έχει σαν κύρια αντικείμενα:

 1. Την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους φοιτητές Βιολογίας σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στους οποίους πιθανά θα μπορούν να απασχοληθούν και μετά το τέλος των σπουδών τους.
 2. Τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των εφοδίων των φοιτητών για ένταξη στην αγορά εργασίας.
 3. Την επαφή των φοιτητών με την εξειδίκευση που απαιτείται σήμερα από την αγορά εργασίας.
 4. Την ποιοτική αναβάθμιση των ήδη ανεπτυγμένων σχέσεων του Τμήματος/Πανεπιστήμιου με τον εργασιακό χώρο (τους παραγωγικούς και ερευνητικούς φορείς).
 5. Την ενδυνάμωση της συνεργασίας Πανεπιστημίου και παραγωγικών φορέων σε προγράμματα (Εθνικά,  της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνή) εκπαίδευσης, έρευνας & ανάπτυξης.

Το Τμήμα Βιολογίας θεωρεί την πρακτική άσκηση ως ένα σημαντικό μέσο στην επαγγελματική καριέρα κάθε φοιτητή/τριας και στην ένταξή του/της στην αγορά εργασίας. Για τον λόγο αυτό η πρακτική άσκηση έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών σαν μάθημα επιλογής, με κωδικό μαθήματος (ΒΙΟΛ-425), έχει διάρκεια 3 μηνώνμε αναγνώριση 2 (δύο) Διδακτικών μονάδων (2 Δ.Δ.), 3 (τριών) Πιστωτικών μονάδων (3 ECTS), οι οποίες προσμετρώνται στο πτυχίο. Πρακτική άσκηση μπορούν να κάνουν και άτομα με ειδικές ανάγκες ΑμεΑ (Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 13/01/2021). Το 5% των θέσεων πρακτικής άσκησης που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ (από αυτές που διατίθενται σε χρονικό διάστημα ενός έτους), θα διατίθεται σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ). Οι εγγεγραμμένοι/ες φοιτητές/τριες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που αποτελούν ΑμεΑ, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν την υπαγωγή σε αυτή την κατηγορία (Κατηγορία 2), καταθέτοντας μαζί με την αίτησή τους για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης, μια υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι ΑμεΑ με την προϋπόθεση ότι υπάρχει το ανάλογο πιστοποιητικό σε ισχύ.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων αυτής της κατηγορίας και η επιλογή των φοιτητών/ητριών για υλοποίηση πρακτικής άσκησης θα γίνεται βάσει των κριτηρίων που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί για το σύνολο των θέσεων. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν αιτήσεις από ΑμεΑ, οι θέσεις θα κατανέμονται στους άλλους φοιτητές που αιτούνται την διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης.

Οι περίοδοι που μπορεί να πραγματοποιηθεί είναι: είτε στο χειμερινό εξάμηνο, είτε στο εαρινό. Ο τελικός βαθμός της Πρακτικής Άσκησης χαρακτηρίζεται με: (επιτυχώς ή ανεπιτυχώς) και αναγράφεται στο παράρτημα διπλώματος. Το μάθημα πρακτικής άσκησης δεν έχει άλλα προαπαιτούμενα μαθήματα. Αναγνώριση μονάδων δεν γίνεται σε περίπτωση που η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μέρος πτυχιακής εργασίας. Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για την πρακτική άσκηση με σειρά προτεραιότητας είναι τα ακόλουθα:

 1. Όσοι βρίσκονται στο 4ο έτος σπουδών έχουν προτεραιότητα, ακολουθούν αυτοί που είναι στο 5ο ή σε μεγαλύτερα έτη και τέλος επιλέγονται αυτοί που είναι στο τρίτο έτος.
 2. Ο μεγαλύτερος αριθμός επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων.
 3. Ο μεγαλύτερος μέσος όρος στα μαθήματα που έχουν εξετασθεί επιτυχώς.

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ισοβαθμία μεταξύ των φοιτητών που βρίσκονται στο τέλος της κατάταξης (πλέον των διαθέσιμων θέσεων) και η διαφορά τους εντοπίζεται να είναι μικρότερη από 0.05 της μονάδας, τότε θα λαμβάνεται υπόψη ο καλύτερος μέσος όρος μόνο στα υποχρεωτικά μαθήματα. Εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια ακυρώσει τη θέση ή δεν επιθυμεί να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση, ενώ υπέβαλε αίτηση και επιλέχθηκε, θα κληθεί ο/η επιλαχών/ούσα φοιτητής/τρια, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.

Η αξιολόγηση και επιλογή των φοιτητών, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Φοιτητών η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος, καθώς και από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την Πρακτική Άσκηση, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα.  Στην επιτροπή επιλογής ορίζεται επίσης, ένας αναπληρωματικός στη Θέση του Προέδρου και ένας αναπληρωματικός στη θέση ενός μέλους της επιτροπής. Τα δύο αναπληρωματικά μέλη είναι, ο κ. Γεώργιος Κουμουνδούρος στην θέση του Προέδρου και ο κ. Κυριάκος Κοτζαμπάσης,  για τα μέλη της επιτροπής.

Για την διαδικασία παρακολούθησης – υλοποίησης της πρακτικής άσκησης και για το εάν ο εξασκούμενος φοιτητής/τρια είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, μπορεί να καθοριστεί οποιοδήποτε μέλος ΔΕΠ από το Τμήμα Βιολογίας ως επόπτης.  

Η περίοδος ενστάσεων είναι πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων και εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από τους Διευθυντές των Τομέων του Τμήματος. Στην επιτροπή ενστάσεων υπάρχουν και δύο αναπληρωματικά μέλη τα οποία είναι, ο κ. Ιωάννης Καρακάσης και ο κ. Γεώργιος Ζάχος.

Η τελική επιλογή των φοιτητών επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κα Κωνσταντία Λύκα. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης είναι απαραίτητο να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά πλήρως συμπληρωμένα:

 • Αίτηση για Πρακτική Άσκηση (θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου),
 • Καρτέλα φοιτητή για Πρακτική Άσκηση (Περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία του φοιτητή),
 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (το οποίο θα εκτυπώνει η γραμματεία μαζικά για όλες τις αιτήσεις, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη των αιτήσεων.),
 • Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι  ΑμεΑ.

τα οποία υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά, είτε εντύπως στη Γραμματεία Π.Α. (υπ’ όψη κ. Τζοβάνας Βλατάκη, Γραφείο 325γ 2ο Επίπεδο, e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τμήμα Βιολογίας, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο) ή στην Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου, κα Κωνσταντία Λύκα (e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Πέραν των παραπάνω υποχρεώσεων οι ασκούμενοι φοιτητές/τριες θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες και τις διαδικασίες που περιγράφονται στον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Με το τέλος της πρακτικής άσκησης και για την κατοχύρωση αυτής, ο κάθε φοιτητής/τρια οφείλει να καταθέτει στη Γραμματεία Π.Α. τα εξής έντυπα:

 • Κάθε φοιτητής/τρια είναι υποχρεωμένος να τηρεί το "Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης" στο οποίο θα σημειώνει κάθε εβδομάδα τις εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας.
 • Στο τέλος της άσκησης πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει ο ακαδημαϊκός επόπτης-μέλος ΔΕΠ από το Τμήμα Βιολογίας το "Δελτίο Αξιολόγησης Ακαδημαϊκού Επόπτη".  Με το «Δελτίο Αξιολόγησης ακαδημαϊκού επόπτη» δίνεται η τελική έγκριση της πρακτικής άσκησης ώστε να ακολουθήσει έπειτα η αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων και η κατάθεση της αμοιβής των φοιτητών.
 • Στο τέλος της άσκησης πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον Επόπτη-Στέλεχος του φορέα που τους επιβλέπει το "Δελτίο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης". 
 • Συγχρόνως με την συμπλήρωση του «Δελτίου Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης» συντάσσεται «Τελική Έκθεση» από τον φοιτητή/τρια στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται: το είδος των δραστηριοτήτων του φορέα, το θέμα της πρακτικής άσκησης, με αναφορές στη γενικότερη σημασία του, η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, τα σχετικά εργαλεία υλοποίησης, τα συμπεράσματα, τα αποτελέσματα και η σχετική βιβλιογραφία που τυχόν χρησιμοποιήθηκε. Η έκθεση αυτή παραδίδεται στη Γραμματεία Π.Α. και στη συνέχεια στον Επιβλέποντα Καθηγητή για την τελική αξιολόγηση-βαθμολογία της πρακτικής του άσκησης. Εφόσον τους ζητηθεί, δίνουν σύντομη ομιλία για το αντικείμενο της εξάσκησης.
 • Τέλος, οτιδήποτε προβλέπεται στον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης και ζητείται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Σύμφωνα με την από 14/10/2010 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος τα μαθήματα επιλογής Πτυχιακή, Πρακτική Άσκηση και Τριμηνιαίο Εργαστηριακό Μάθημα δεν επιτρέπεται να δηλώνονται ταυτόχρονα.

Θα επιτρέπεται η παράλληλη δήλωση Πρακτικής Άσκησης και Τριμηνιαίου Εργαστηριακού Μαθήματος κατά το εαρινό εξάμηνο, όταν η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται τους θερινούς μήνες, μετά το Τριμηνιαίο Εργαστηριακό Μάθημα Σ.Τ. 15/02/2022.

                  

 

3 1024x97