Chairperson
Deputy Chairperson
Period
Christos (Kitsos) Louis  (Acting Chair) - 1/10/1984 - 31/8/1987
Nikolaos Tsimenidis (Acting Chair)
-
1/9/1987 - 31/8/1988
Nikolaos Tsimenidis
Manolis Stratakis
1/9/1988 - 15/10/1989
Christos (Kitsos) Louis
Anastasios Eleftheriou
16/10/1989 - 31/8/1992
Christos (Kitsos) Louis
Eleftherios Zouros
1/9/1992 - 31/8/1994
Nikolaos Tsimenidis
Aristidis Economopoulos
1/9/1994 - 31/8/1996
Aristidis Economopoulos
Maroudio Kentouri
1/9/1996 - 31/8/1998
Aristidis Economopoulos
Maroudio Kentouri
1/9/1998 - 31/8/2000
Maroudio Kentouri
Nikolaos Moschonas
1/9/2000 - 31/8/ 2002
Maroudio Kentouri
Nikolaos Moschonas
1/9/2002 - 31/8/ 2004
Joseph Papamatheakis
Nikolaos Panopoulos
1/9/2004 - 31/8/2006
Joseph Papamatheakis (to 27/11/07)
Christos (Kitsos) Louis
Nikolaos Panopoulos
1/9/2006 - 31/8/2008
Christos (Kitsos) Louis
Kiriakos Kotzabassis
1/9/2008 - 31/8/2010
Despina Alexandraki
Ioannis Karakassis
1/9/2010 - 31/8/2012
Despina Alexandraki Georgios Chalepakis 1/1/2013 - 31/8/2014
Georgios Chalepakis Despina Alexandraki 1/9/2014 - 31/8/2016
Michail Pavlidis Kriton Kalantidis 1/9/2016 - 31/8/2020
George Garinis Charalampos Spilianakis 01/09/2020 - 31/08/2022
Kriton Kalantidis Emmanouel Ladoudakis 1/09/2022 - now