• Στην αρχή της πρακτικής άσκησης υπογράφεται το Συμφωνητικό Συνεργασίας από τα τέσσερα (4) συμβαλλόμενα μέρη που παίρνουν μέρος στην πρακτική άσκησης, δηλαδή:
  • Για το Τμήμα Βιολογίας, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Εμμανουήλ Λαδουκάκης
  • Για τον Ειδικό Λογαριασμό Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ
  • Για τον φορέα, ο νόμιμος εκπρόσωπος του, και
  • Ο φοιτητής/τρια.Το «Συμφωνητικό Συνεργασίας» προσκομίζεται με την έναρξη της πρακτικής άσκησης στη Γραμματεία Π.Α.
 • Κάθε φοιτητής/τρια είναι υποχρεωμένος να τηρεί το  "Ημερολόγιο Πρακτικής Άκσησης" στο οποίο θα σημειώνει κάθε εβδομάδα τις εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Στο τέλος το έντυπο αυτό το υπογράφει το μέλος ΔΕΠ που έχει ορισθεί στο «Συμφωνητικό Συνεργασίας», ως Ακαδημαϊκός Επόπτης ο οποίος θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της πρακτικής άσκησης καθώς επίσης και ο επόπτης του Φορέα μαζί με την σφραγίδα του Φορέα.
 • Στο τέλος της άσκησης πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει ο ακαδημαϊκός επόπτης-μέλος ΔΕΠ από το Τμήμα Βιολογίας το "Δελτίο Αξιολόγησης Ακαδημαϊκού Επόπτη".  Με το «Δελτίο Αξιολόγησης ακαδημαϊκού επόπτη» δίνεται η τελική έγκριση της πρακτικής άσκησης ώστε να ακολουθήσει έπειτα η αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων και η κατάθεση της αμοιβής των φοιτητών.
 • Στο τέλος της άσκησης πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον Επόπτη-Στέλεχος του φορέα που τους επιβλέπει το "Δελτίο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από Φορέα".
 • Συγχρόνως με την συμπλήρωση του «Δελτίου Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης» συντάσσεται «Τελική Έκθεση» από τον φοιτητή/τρια στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται: το είδος των δραστηριοτήτων του φορέα, το θέμα της πρακτικής άσκησης, με αναφορές στη γενικότερη σημασία του, η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, τα σχετικά εργαλεία υλοποίησης, τα συμπεράσματα, τα αποτελέσματα και η σχετική βιβλιογραφία που τυχόν χρησιμοποιήθηκε. Η έκθεση αυτή παραδίδεται στη Γραμματεία Π.Α. και στη συνέχεια στον Επιβλέποντα Καθηγητή για την τελική αξιολόγηση-βαθμολογία της πρακτικής του άσκησης. Εφόσον τους ζητηθεί, δίνουν σύντομη ομιλία για το αντικείμενο της εξάσκησης.
 • Τέλος, οτιδήποτε προβλέπεται στον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης και ζητείται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Τα παραπάνω έντυπα θεωρούνται υποχρεωτικά για την κατοχύρωση της πρακτικής άσκησης κάθε φοιτητή/τρια και πρέπει να προσκομίζονται στη Γραμματεία Π.Α. εγκαίρως !!!

 

 

3 1024x97