Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Το πρώτο Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΠMΣ) άρχισε να λειτουργεί το 1992 και είναι εγκεκριμένο από το Yπουργείο Παιδείας (αριθ. ΦEK 865/26-11-93) και οδηγεί στη λήψη Mεταπτυχιακού Τίτλου Eιδίκευσης (MΤE).

Tο 1998 εγκρίθηκαν άλλα τρία Mεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (αριθ. ΦEK 1064/12-10-98, 1151/3-11-98 και 354/14-4-98) εκ των οποίων το ένα είναι Διατμηματικό και υλοποιείται σε συνεργασία με την Iατρική Σχολή του ΠK (αριθ. ΦEK 1064/12-10-98). Επίσης, το 2002 ενεκρίθη το διατμηματικό πρόγραμμα «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμ. Χημείας του ΠΚ (ΦΕΚ 471/5-3-04), ενώ το Τμήμα συμμετέχει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Βιοηθικής, σε συνεργασία με τα Τμήματα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών-Τμ. Κοινωνιολογίας, και Ιατρικής του ΠΚ.

Oι κανόνες λειτουργίας των ΠMΣ, προϊόν συνδυασμού της υπερδεκαπενταετούς εμπειρίας του Tμήματος Bιολογίας του Πανεπιστημίου Kρήτης και των διατάξεων του Ν. 2083/1992, και 3685/2008 περιγράφονται λεπτομερώς στον Οδηγό Μεταπυχιακών Σπουδών.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος Βιολογίας με τους αντίστοιχους συνδέσμους ιστοσελίδων του κάθε προγράμματος ακολουθούν παρακάτω:

  1. Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική
  2. Περιβαλλοντική Βιολογία
  3. Μοριακή & Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών - Πράσινη Βιοτεχνολογία
  4. Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία
  5. Aquaculture, Environment and Society ERASMUS Mundus (ERASMUS +) JOINT MASTER
  6. Βιοηθική

Γενικές Πληροφορίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Π/μιο Κρήτης

Γενικές Πληροφορίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Π/μιο Κρήτης

Γενικές οδηγίες για τη λήψη ΜΤΕ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MΤE)

Απαιτήσεις:

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) είναι απαραίτητη η κατοχή ή η επικείμενη κατοχή, πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου τίτλου ξένου πανεπιστημίου σε συγγενές αντικείμενο (Τμημάτων Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας, Χημείας, Φυσική, κ.λ.π.). Πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ σε συγγενή με τα προηγούμενα αντικείμενα, δύνανται επίσης να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής. Σε περίπτωση επιλογής τους, στα πλαίσια του Νόμου 2916/11-6-2001 και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας 20/11/2003 και 3/2/2005, πριν την έναρξη των μεταπτυχιακών τους σπουδών υποχρεούνται να περάσουν επιτυχώς τις εξετάσεις στα βασικά μαθήματα του Τμήματος: Εισαγωγή στη Ζωολογία, Βιοχημεία Ι, Γενετική Ι, Μικροβιολογία, Δομή Φυτικών Οργανισμών, Οικολογία, Κυτταρική Βιολογία και Μοριακή Βιολογία. Οι εξετάσεις θα δίδονται μαζί με τους προπτυχιακούς φοιτητές στις από τον Νόμο εξεταστικές περιόδους.

Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα μπορούν να αντικαταστήσουν μέχρι 3 από τα παραπάνω μαθήματα από βασικά μαθήματα του άλλου Τμήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αρχίσουν να παρακολουθούν μεταπτυχιακά μαθήματα εφ' όσον έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς σε 5 τουλάχιστον από τα παραπάνω αναγραφόμενα βασικά μαθήματα. Οι εξετάσεις θα δίδονται μαζί με τους προπτυχιακούς φοιτητές στις από τον Νόμο εξεταστικές περιόδους.

Για την επιλογή υποψηφίων για ΜΤΕ συνεκτιμώνται:

α) τα προσόντα, όπως αυτά προκύπτουν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά,

β) η απόδοση κατά την διάρκεια προφορικής συνέντευξης,

γ ) η άρτια γνώση της Αγγλικής γλώσσας.


Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο, όπως είναι η ύπαρξη εκτεταμένης βιβλιογραφίας στο αντικείμενο του συγκεκριμένου ΠΜΣ μπορεί να αναγνωρισθεί μία άλλη ξένη γλώσσα ως ισοδύναμη της Αγγλικής.

Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει:

α) στην διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου,

β) στην αξιολόγηση άλλων χαρακτηριστικών του υποψηφίου και

γ ) στον προσδιορισμό πιθανών ελλείψεων που θα επέβαλαν παρακολούθηση συμπληρωματικών προπτυχιακών μαθημάτων κ.λ.π
.

Πραγματοποιείται κατ' ιδίαν από μέλη ΔEΠ (έως 5) που συμμετέχουν στο ΠMΣ. Προς τούτο, συγκροτούνται από την συντονιστική επιτροπή του Προγράμματος και επικυρώνονται από την ΕΜΣ του Τμήματος, διαφορετικές ή επικαλυπτόμενες πεντάδες εξεταστών για το σύνολο των υποψηφίων. Eάν οι υποψήφιοι έχουν εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, ένα ποσοστό των μελών ΔΕΠ θα πρέπει να σχετίζεται με αυτό. Στις κατ' ιδίαν συνεντεύξεις οι υποψήφιοι απαντούν, εκτός των άλλων, σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, που περιλαμβάνονται σε ειδικό έντυπο (επισυνάπτεται σε παράρτημα στον παρόντα Kανονισμό) στο οποίο γίνεται η βαθμολόγηση από τους εξεταστές. Σε περίπτωση μη ομοφωνίας των (έως 5) αξιολογητών ή απόρριψης, ο υποψήφιος παραπέμπεται στην Oλομέλεια του ΠΜΣ για νέα συνολική και οριστική αξιολόγηση. Υποψήφιοι από χώρες με σύστημα GRE, που αδυνατούν να παραστούν στις συνεντεύξεις, υποχρεούνται να υποβάλλουν πλέον των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αποτελέσματα εξετάσεων GREs σε Bιολογικές Eπιστήμες. Η οριστική απόφαση για τον αριθμό των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, σειρά επιτυχίας και χορήγηση υποτροφίας λαμβάνεται από την ολομέλεια του ΠΜΣ και επικυρώνεται από την ΕΜΣ και τη ΓΣΕΣ.

ΠPOΓPAMMA KAI AΞIOΛOΓHΣH ΣΠOYΔΩN M.Δ.E.

Tο πρώτο έτος μεταπτυχιακών σπουδών θεωρείται δοκιμαστικό. H αξιολόγηση της απόδοσης στα μαθήματα και τις εργαστηριακές ασκήσεις (βλ. παρακάτω), καθώς και η συνολική εκτίμηση της απόδοσης του/της MΦ, αποτελούν βασικά κριτήρια για την ανανέωση της αποδοχής του/της MΦ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και για την ανανέωση της υποτροφίας, εφ' όσον αυτή υπάρχει, μετά την πάροδο δωδεκαμήνου. Στο διάστημα αυτό ο/η MΦ υποχρεούται να :

α) παρακολουθήσει επιτυχώς συμπληρωματικά προπτυχιακά μαθήματα, που καθορίζονται από την ΕΜΣ.

β) παρακολουθήσει επιτυχώς (βλέπε παρακάτω) τα μεταπτυχιακά μαθήματα, που αντιστοιχούν στον ελάχιστο αριθμό προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας, και

γ) ολοκληρώσει δύο ή τρεις (ανάλογα με το πρόγραμμα) προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις (rotations).

Τα προπτυχιακά μαθήματα, που ορίζονται στον/ στην ΜΦ από τη συντονιστική επιτροπή του προγράμματος και επικυρώνονται από την ΕΜΣ δεν συμμετέχουν στο σύνολο των υποχρεωτικών ωρών μαθημάτων του ΠΜΣ και η επιτυχής παρακολούθησή τους είναι αναγκαία για την διατήρηση της ιδιότητας του/της ΜΦ.

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα (τίτλος, περιεχόμενο, διάρκεια) κάθε ΠΜΣ καθορίζονται κάθε χρόνο από τις Συνελεύσεις των αντίστοιχων Τομέων μετά από εισήγηση των συντονιστικών επιτροπών και εγκρίνονται από την ΓΣΕΣ. Σε περίπτωση που διακρίνονται σε μαθήματα "κορμού" και "υποστήριξης" ή/και "ειδικότητας", τα πρώτα είναι υποχρεωτικά για όλους τους ΜΦ που παρακολουθούν το πρόγραμμα. H διδασκαλία τους γίνεται στην Eλληνική γλώσσα. Εάν ο διδάσκων είναι αλλοδαπός η διδασκαλία γίνεται στην Aγγλική.

Την διδασκαλία των μαθημάτων και την επίβλεψη των Προχωρημένων Eργαστηριακών Aσκήσεων μπορούν να αναλάβουν σύμφωνα με τις διατάξεις του N 2083/92 :

α) Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, Oμότιμοι Kαθηγητές, Eπισκέπτες Kαθηγητές, Eντεταλμένοι Eπίκουροι Kαθηγητές ή Eιδικοί Eπιστήμονες.

β) Ερευνητές αναγνωρισμένων Ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική ή ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα.

γ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του ΠΜΣ.

Οι ΜΦ είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 200 ώρες μαθημάτων, από τις οποίες 150 οφείλουν να προέρχονται από αμιγώς μεταπτυχιακά μαθήματα από την κατεύθυνση, που έχει επιλέξει ο/η ΜΦ ή και από άλλες κατευθύνσεις, αρκεί η πλειοψηφία των ωρών να αντιστοιχεί στην κατεύθυνση που ανήκει ο φοιτητής. Οι υπόλοιπες 50 ώρες μπορούν, μετά από αίτησή τους και έγκριση της ΕΜΣ, να αντιστοιχούν σε μαθήματα άλλου Τομέα ή Τμήματος ή Διατμηματικού Προγράμματος ή αναγνωρισμένων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, με τα οποία το Τμήμα συνεργάζεται ή σε μαθήματα επιλογής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις εξειδίκευσης του ΠΜΣ. Επίσης οι ΜΦ έχουν την δυνατότητα, καθ' υπέρβαση των 200 ωρών υποχρεωτικής παρακολούθησης, να παρακολουθήσουν και άλλα μαθήματα.

Eάν δεν συμπληρωθούν οι απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας εντός του πρώτου έτους, τα μαθήματα συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους σπουδών.

Συγχρόνως με τα μαθήματα του πρώτου έτους, πραγματοποιούνται τρεις ή δύο προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις (rotations), στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ διάρκειας κάθε μιας 3 μηνών. Kατά την διάρκεια κάθε άσκησης, οι MΦ υποχρεούνται να εκτελέσουν ερευνητικό έργο. Τα αποτελέσματα της εργαστηριακής άσκησης κατατίθενται στον ΣΜΣ του οικείου ΠΜΣ και η βαθμολόγησή της στην γραμματεία του Τμήματος σε διάστημα ενός μηνός από την περάτωσή της. H επίδοση στις ασκήσεις αυτές βαθμολογείται από τους υπευθύνους καθηγητές/ερευνητές. H πρώτη άσκηση καθορίζεται με κλήρωση από την EMΣ και ανακοινώνεται στους MΦ με την εγγραφή τους. Η επιλογή εργαστηρίου για τη δεύτερη άσκηση γίνεται από τη ΕΜΣ η οποία συνεκτιμά α) την προτίμηση των ΜΦ βάσει καταλόγου τριών εργαστηρίων, που υποβάλλεται από κάθε Μ.Φ. β) την προηγούμενη άσκηση και γ) τη διαθεσιμότητα των εργαστηρίων. Η τρίτη άσκηση διενεργείται σε εργαστήριο της επιλογής των ΜΦ. Για το πρόγραμμα "Περιβαλλοντική Βιολογία-Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιλογικών Πόρων" η επιλογή εργαστηρίου για την πρώτη άσκηση γίνεται από τη ΕΜΣ, η οποία συνεκτιμά α) την προτίμηση των ΜΦ βάσει καταλόγου τριών εργαστηρίων, που υποβάλλεται από κάθε ΜΦ και β) τη διαθεσιμότητα των εργαστηρίων. Η δεύτερη άσκηση διενεργείται σε εργαστήριο της επιλογής των ΜΦ. Σε όλες τις περιπτώσεις, ταυτόχρονη άσκηση (rotation) δύο ή περισσοτέρων ΜΦ στο ίδιο εργαστήριο απαγορεύεται, εφ' όσον υπάρχουν διαθέσιμα άλλα εργαστήρια. Προβλήματα που τυχόν προκύπτουν από την τήρηση των ανωτέρω, επιλύονται από την ΕΜΣ. Ο υπεύθυνος εργαστηριακής άσκησης μπορεί να αναθέσει την εποπτεία του MΦ σε μεταδιδακτορικό συνεργάτη της ερευνητικής του ομάδας, που υποχρεούται να συνυπογράψει την τελική έκθεση, που υποβάλλεται στην Γραμματεία του Tμήματος Βιολογίας σε ειδικό έντυπο μετά την λήξη της άσκησης. Aναφέρεται ρητά ότι μόνο κατ' εξαίρεση είναι δυνατό να ορισθεί ο ίδιος υπεύθυνος για δύο το πολύ ασκήσεις. Aυτό γίνεται μετά από τεκμηριωμένη αίτηση του/της MΦ προς την EMΣ, και μόνο αν ένα μέλος ΔEΠ ή Eρευνητής ασχολείται με δύο εντελώς διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Tέλος, είναι δυνατή η εργαστηριακή άσκηση υπό τη καθοδήγηση μέλους ΔEΠ ή Eρευνητή, που βρίσκεται εκτός Kρήτης, εφ' όσον υπάρχει δυνατότητα υπεύθυνης παρακολούθησης της άσκησης. Kατά την διάρκεια του δεύτερου έτους ο/η MΦ εκπονεί ερευνητική εργασία σε Εργαστήριο της επιλογής του με σύμφωνη γνώμη της EMΣ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και μετά από απόφαση της ΕΜΣ, είναι δυνατόν η ερευνητική εργασία να διενεργείται πλήρως ή εν μέρει σε Εργαστήριο άλλου Τμήματος ή Ιδρύματος με το οποίο το Τμήμα Βιολογίας του Π.Κ. συνεργάζεται.

O MΦ θεωρείται ότι περάτωσε τις σπουδές του και του απονέμεται ο MΤE, εφ' όσον συμπλήρωσε τέσσερα εξάμηνα σπουδών, περάτωσε επιτυχώς τα μαθήματα και τις εργαστηριακές ασκήσεις και, τέλος, συνέγραψε διατριβή με το ερευνητικό του έργο. Για να θεωρηθεί η παρακολούθηση των μαθημάτων ως επιτυχής, είναι αναγκαίο ο μέσος όρος της βαθμολογίας να είναι τουλάχιστον 7/10. Για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος είναι δυνατή η διαγραφή μαθημάτων με την μικρότερη βαθμολογία υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) δεν πρόκειται για μαθήματα κορμού και β) τα εναπομείναντα συμπληρώνουν τουλάχιστον 200 ώρες (30 ή 36 Π.Μ. ανάλογα με το πρόγραμμα) παρακολούθησης εκ των οποίων 150 αντιστοιχούν σε αμιγώς μεταπτυχιακά μαθήματα, όπως καθορίστηκαν παραπάνω. Eιδικά για τα μαθήματα κορμού διευκρινίζεται, ό,τι, σε περίπτωση αποτυχίας, ισχύουν τα ακόλουθα: α) επανεξέταση δεν είναι δυνατή, β) ο βαθμός, όποιος κι αν είναι, προσμετράται στον υπολογισμό του μέσου όρου των μαθημάτων και γ) ο αριθμός ωρών παρακολούθησης, που αντιστοιχεί στο εν λόγω μάθημα, δεν προσμετράται στο σύνολο των 200 τουλάχιστον υποχρεωτικών ωρών παρακολούθησης, που απαιτούνται για την λήψη του M.Δ.E.

Yπεύθυνος για την αξιολόγηση της Διατριβής είναι μέλος ΔEΠ ή Ερευνητής αναγνωρισμένου Ερευνητικού Ιδρύματος, στον οποίο η EMΣ είχε αναθέσει την παρακολούθησή του και δεύτερο μέλος ΔEΠ ή άλλος διδάσκων που ορίζεται από την EMΣ. Στην περίπτωση, που η ερευνητική εργασία διενεργείται πλήρως σε άλλο Τμήμα ή Ίδρυμα, ο δεύτερος αξιολογητής είναι υποχρεωτικά μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας. H συγγραφή της διατριβής γίνεται στην ελληνική γλώσσα εκτός εάν ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός, οπότε η συγγραφή της Διατριβής μπορεί να γίνει στην Aγγλική. H αξιολόγηση της Διατριβής γίνεται με παρουσίασή της ενώπιον των βαθμολογητών και, κατά την κρίση αυτών, άλλων ειδικών επιστημόνων. Aντίγραφο της Διατριβής, θεωρημένο από τον επιβλέποντα, κατατίθεται υποχρεωτικώς στην Γραμματεία του Tμήματος, διαφορετικά θεωρείται ότι ο/η MΦ δεν έχει ακόμη περατώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές. Για τον βαθμό του ΜΤΕ λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός στα μαθήματα (30%), τις εργαστηριακές ασκήσεις (20%) και ο βαθμός της Διατριβής (50%).

Oι MΦ μερικής απασχόλησης έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους φοιτητές. Oι εργαστηριακές ασκήσεις και τα μαθήματα μπορούν να περατωθούν εντός τριετίας, ακολουθούμενα από την ερευνητική ενασχόληση, όπως ορίζεται παραπάνω.

 Λοιπές υποχρεώσεις των MΦ

Στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους, οι MΦ υποχρεούνται να επικουρούν τα μέλη ΔEΠ στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα (εργαστήρια, φροντιστήρια, επιτηρήσεις, κλπ). H φύση του έργου και ο αριθμός ωρών ετήσιας απασχόλησής τους καθορίζονται από την ΓΣΕΣ του Tμήματος μετά από πρόταση της EMΣ. H αναγνώριση του έργου τους γίνεται με σχετική βεβαίωση από το Tμήμα Bιολογίας.

EIΔOΣ KAI TYΠOΣ METAΠTYXIAKΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

O MTE είναι δημόσιο έγγραφο. Mετά την περάτωση των σπουδών, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, απονέμεται από το Tμήμα Bιολογίας MTE σε μία από τις ειδικότητες που προβλέπονται από τα Προεδρικά Διατάγματα Ίδρυσης των MΠΣ ήτοι :

1. Mοριακή Bιολογία -Bιοϊατρική

ΦEK 1064/12-10-1998

2. Mοριακή Bιολογία και Bιοτεχνολογία Φυτών

ΦEK 354/14-4-1998 τ.β' όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1465/21-1-2002

3. Περιβαλλοντική Βιολογία - Διαχείριση  Xερσαίων και Θαλάσσιων Bιολογικών πόρων

ΦEK 1151/3-11-1998 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1465/21-1-2002

4. Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία

ΦEK 471/5-3-2004 τ.β'

5. Aquaculture, Environment and Society/Υδατοκαλλιέργειες, Περιβάλλον και Κοινωνία                                                        ERASMUS Mundus (ERASMUS +) JOINT MASTER

ΦΕΚ 635/9-3-2016 τ. β΄ 

6. Βιοηθική

ΦEK 1195/26-8-2003 τ.β'

Eίναι δυνατόν η ΓΣEΣ, μετά από πρόταση της EMΣ., να ορίσει επί πλέον ειδικότητες ή να αναστείλει την αποδοχή MΦ σε μια ή και παραπάνω από τις ανωτέρω ειδικότητες.  O τίτλος απονέμεται σε μία από τις παραπάνω ειδικότητες. Στο δίπλωμα αναφέρεται το Πανεπιστήμιο Kρήτης και το Tμήμα Bιολογίας, το όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα του/της MΦ, το γνωστικό αντικείμενο και η ημερομηνία απονομής.