Τηλέφωνα
Τηλέφωνο Γραφείου: 
+30 2810394054
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
+30 2810-394376
Γραφείο: 
Γ223 (Κτήριο Βιολογίας)
Εργαστήριο: 
Θερμοκήπιο