Τηλέφωνα
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
2810-394376
Γραφείο: 
(208) Κτήριο Βιολογίας