Τηλέφωνα
Τηλέφωνο Γραφείου: 
+ 30 2810-394460
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
+ 30 2810-394376
Γραφείο: 
Γ224 (Κτήριο Βιολογίας)
Εργαστήριο: 
Θερμοκήπιο