1.  Επιτροπή Οικονομικών

 • Εισηγείται τον Ετήσιο Προϋπολογισμό και Απολογισμό των οικονομικών του Τμήματος

 • Εισηγείται για την κατανομή των κοινών οικονομικών πόρων που κατανέμονται στο Τμήμα (Τακτικός Προϋπολογισμός, Δημόσιες Επενδύσεις).

       Συντονιστής: Πρόεδρος Τμήματος

       Μέλη: Αναπληρωτής Προέδρου, Δ/ντης Τομέα Α’, Δ/ντης Τομέα Β’,  Δ/ντης Τομέα Γ’

       Διοικητική Υποστήριξη: Γ. Παπαδάκη

2.  Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

 • Επεξεργάζεται και εισηγείται όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση, στον προγραμματισμό και την ομαλή διεξαγωγή του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.
 • Επεξεργάζεται τα θέματα που αφορούν στην ενοποίηση των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.
 • Εξετάζει τις αιτήσεις για αναγνώριση μαθημάτων στα πλαίσια διεθνών ανταλλαγών καθώς και της Πρακτικής Άσκησης, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Συντονιστών Erasmus + και Πρακτικής Άσκησης, αντίστοιχα.
 • Εξετάζει τις αιτήσεις για διεξαγωγή πτυχιακών εργασιών σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα.
 • Αποφασίζει και εκτελεί για θέματα, για τα οποία της έχει εκχωρηθεί εκάστοτε αρμοδιότητα από τη Γ.Σ του Τμήματος.

        Συντονιστής: Πρόεδρος Τμήματος

        Μέλη: K. Λύκα, Χ. Νικολάου (Συντονιστής Erasmus +), Κ. Σιδηροπούλου, Χ. Σπηλιανάκης, Εκπρόσωπος φοιτητών (Δεν έχει ορισθεί)

        Διοικητική Υποστήριξη: Ε. Μαραβέγια

3. Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών & Εκπόνησης Διδ/κών Διατριβών

 • Εισηγείται όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση, στον προγραμματισμό και την ομαλή διεξαγωγή του ΠΜΣ.
 • Εισηγείται όλα τα θέματα που αφορούν στην επιλογή των φοιτητών.
 • Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί προτάσεις σχετικά με τη συμμετοχή του Τμήματος σε Διιδρυματικά Διατμηματικά ή Διεθνή ΠΜΣ προκειμένου να εισηγηθεί στη ΓΣ.
 • Επεξεργάζεται και εισηγείται ειδικά μεταπτυχιακά μαθήματα για τους υποψήφιους διδάκτορες.
 • Επεξεργάζεται τις ετήσιες εκθέσεις προόδου των Υ.Δ. ως προς την πρόοδο στην εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.
 • Εξετάζει τις τελικές εκθέσεις προόδου των υποψηφίων διδακτόρων και εισηγείται σχετικά με την ικανοποίηση των προϋποθέσεων για τη συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής και της υποβολής της Διδακτορικής Διατριβής.
 • Αποφασίζει και εκτελεί για θέματα, για τα οποία της έχει εκχωρηθεί εκάστοτε αρμοδιότητα από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
        Συντονιστής: Πρόεδρος Τμήματος 

        Μέλη: Συντονιστές Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Β’ Κύκλου, Γ. Γαρίνης, Κ. Καλαντίδης, Εκπρόσωπος φοιτητών (Δεν έχει ορισθεί)

       Διοικητική Υποστήριξη: Ε. Μπερβανάκη

4. Επιτροπή Εποπτείας Κτηρίου & Υποδομών

 • Επιβλέπει τη συντήρηση και την καλή λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων, των αιθουσών διδασκαλίας, των  εργαστηριακών χώρων και του κοινού εξοπλισμού.
 • Εισηγείται σε θέματα διαχείρισης και διάθεσης χώρων.
 • Επεξεργάζεται και εισηγείται τις στρατηγικές κατευθύνσεις σε θέματα υποδομών του Τμήματος.

        Συντονιστής: Πρόεδρος Τμήματος

        Μέλη: Γ. Κουμουνδούρος, Κ. Λύκα (Υπολογιστικά συστήματα), E. Λαδουκάκης, Α. Γκομπόϊτσος

        Υπεύθυνοι συντήρησης κοινού ερευνητικού εξοπλισμού: Δ. Δοκιανάκη (1ος όροφος), Ε. Κουιμτζόγλου (2ος όροφος), Μ. Δραμουντάνη (3ος όροφος)

        Διοικητική Υποστήριξη: Γ. Παπαδάκη

5.  Επιτροπή Επικοινωνίας & Προβολής Έργου

 • Οργανώνει την προβολή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος.
 • Σχεδιάζει και επιμελείται τη διαδικτυακή σελίδα του Τμήματος.
 • Οργανώνει εκδηλώσεις (υποδοχή φοιτητών, συγκεντρώσεις αποφοίτων κλπ).
 • Επιμελείται τις ξεναγήσεις των μαθητών μέσης εκπαίδευσης.
 • Επιμελείται τη διοργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων για το ευρύ κοινό.
 • Δημιουργεί και συντονίζει σχέσεις του Τμήματος με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς.
 • Λειτουργεί το Γραφείο Αποφοίτων του Τμήματος.

       Συντονιστής: Κ. Καλαντίδης

       Μέλη: Ε. Λαδουκάκης, Ν. Πουλακάκης, Χ. Σπηλιανάκης, Γ. Χαλεπάκης, Ε. Κουϊμτζόγλου

       Διοικητική Υποστήριξη: T. Bλατάκη, Ν. Παπαδάκης (τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδας), Μ. Νικολακάκης (γραφικά ιστοσελίδας)

6. Oμάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος (ΟΜ.Ε.Α.)

 • Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, ανάλυση και αξιολόγηση των δεικτών ερευνητικού έργου.
 • Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, ανάλυση και αξιολόγηση των δεικτών εκπαιδευτικού έργου.
 • Σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης
 • Παρακολούθηση διεθνών αξιολογήσεων και διακρίσεων του Τμήματος

        Συντονιστής: Σ. Πυρίντσος

        Μέλη: Η. Γκιζελή, Ε. Λαδουκάκης, Εκπρόσωπος φοιτητών (Δεν έχει ορισθεί)

        Διοικητική Υποστήριξη: T. Bλατάκη

7. Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας

 • Επιβλέπει την εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
 • Επιβλέπει και οργανώνει τη συλλογή και διάθεση Εργαστηριακών Αποβλήτων.
 • Προτείνει τον υπεύθυνο έναντι της Ε.Ε.Α.Ε. επί θεμάτων ακτινοπροστασίας, τήρησης των κανονισμών και διαχείρισης πηγών και ραδιενεργών καταλοίπων.
 • Διοργανώνει την εκπαίδευση των φοιτητών του σε θέματα βιοασφάλειας.

        Συντονιστής: Δ. Τζαμαρίας

        Μέλη: Ε. Τσαγρή, Γ. Ζάχος, Δ. Δοκιανάκη, Κ. Πετρόπουλος

        Υπεύθυνος ραδιοϊσοτόπων: Γ. Ζάχος

        Υπεύθυνη χημικών απόβλητων: Ε. Τσαγρή

        Διοικητική Υποστήριξη: Γ. Παπαδάκη

8. Επιτροπή Ζωοκομείου

 • Εξασφάλιση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης εκτροφής και χρήσης ζώων εργαστηρίου, από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 56/2013.
 • Επίβλεψη και εξασφάλιση της ευζωίας και φροντίδας των ζώων χρήσης ζώων εργαστηρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 24 του Π.Δ. 56/2013.
 • Καταγραφή, τήρηση, ανάλυση και επεξεργασία αρχείων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

        Υπεύθυνος της εγκατάστασης: Μ. Παυλίδης

        Υπεύθυνος εγκατάστασης ποντικών: E. Αθανασάκη

        Υπεύθυνος εγκατάστασης ιχθύων: Γ. Κουμουνδούρος

        Υπεύθυνος Κτηνίατρος: Κ. Κουρουνιώτης

9. Επιτροπή Βιοηθικής & Αξιολόγησης/Αδειοδότησης Πειραματικού Πρωτοκόλλου

Πρόεδρος: E. Αθανασάκη

Τακτικά Μέλη: K. Κουρουνιώτης (Υπεύθυνος Κτηνίατρος), Κ. Λύκα (Βιοστατιστικολόγος)

Αναπληρωματικά Μέλη: Γ. Γαρίνης, Π. Νικηφοράκης (Αναπληρωματικός Κτηνίατρος), Γ. Χλουβεράκης (Αναπληρωματικός Βιοστατιστικολόγος)

Εκπρόσωποι αρμόδιας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής

Συντονιστής Erasmus plus: Χ. Νικολάου

Πρακτική Άσκηση: Ε. Λαδουκάκης.

Υπεύθυνος Ωρολογίου Προγράμματος και Προγράμματος Εξετάσεων: Ν. Πουλακάκης

Υπεύθυνοι Θερμοκηπίου: Κ. Καλαντίδης, Μ. Τσαγρή

Υπεύθυνος Εντομοτροφείου: Μ. Λαδουκάκης

Σύμβουλοι Φοιτητών: Αποδέκτες σχολίων/προβλημάτων σχετικά με τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Συνεργάζονται με το "Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών".

Κ. Κοτζαμπάσης,  Χ. Σπηλιανάκης, Ε. Αθανασάκη